Verantwoording van de Partij van de Arbeid Moerdijk op de stellingen in Kieskompas.

21 februari 2018

Lees hieronder het antwoord op de een groot aantal van de 30 stellingen uit het Kieskompas,die de kandidaten van de Partij van de Arbeid hebben gegeven.

1. Stelling: Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren

Antwoord: De PvdA maakt zich hard voor allerlei experimenten met nieuwe vormen van democratische betrokkenheid. Als PvdA willen wij dat er meer ruimte komt voor burgerinitiatieven op de verschillende niveaus van besluitvorming, van lokaal tot nationaal, van overheid tot publieke sector. PvdA Moerdijk is geen voorstander van het referendum voor lokale projecten aangezien we uit meerdere kernen bestaan en een referendum in de hele gemeente niet altijd direct op iedereen van toepassing is. Daarnaast hebben we in de gemeente Moerdijk veelal te maken complexe materie waar geen eenvoudig ja of nee op gezegd kan worden.

2. Stelling: In plaats van werk uit te besteden moet de gemeente meer mensen in vaste dienst nemen, ook al leidt dat tot hogere kosten

Antwoord: Veel mensen leven in onzekerheid, omdat ze geen vaste baan hebben. Voor sommige mensen is dit een keuze, omdat ze liever als freelancer werk willen doen wat hen het beste past. Veel mensen hebben die keuze niet, maar worden door omstandigheden gedwongen. Zij willen de zekerheid van een vast inkomen ook op langere termijn. PvdA maakt zich sterk dat de gemeente als werkgever een voorbeeldfunctie heeft voor andere werkgevers. Daar hoort een vaste baan bij in plaats van uitbesteden.

3. Stelling: De tarieven van de grafrechten moeten omlaag, ook al kost dit de gemeente geld.
Antwoord: Begraven worden is duurder geworden. PvdA Moerdijk heeft een aantal jaren geleden met deze keuze ingestemd vanuit de gedachte dat in onze gemeente veel mensen kiezen voor een crematie. Als inwoners liever begraven willen worden, dan is dat duurder. Als mensen de inschatting maken later die kosten niet te kunnen dragen, dan is het verstandig een verzekering daarvoor af te sluiten of andere voorzieningen treffen.

4. Stelling: De afvalcontainers moeten zonder pasje kunnen worden gebruikt, ook als dit leidt tot misbruik (dumping)
Antwoord: Hier zijn we op tegen. Als PvdA Moerdijk vinden we dat alleen de inwoners van onze gemeente gebruik moeten kunnen maken van de ondergrondse afvalcontainers, zij zijn het immers die er afvalstoffenheffing voor betalen. We moeten voorkomen dat mensen uit andere gemeentes onze containers gaan gebruiken en massaal gaan dumpen, anders kan dit weer leiden tot de verhoging van de afvalstoffenheffing.

5. Stelling: Op alle basisscholen moeten zwemlessen worden gegeven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen.
Antwoord: PvdA heeft zich sterk gemaakt dat alle 4 de zwembaden in Moerdijk openbleven. PvdA vindt het belangrijk dat ieder kind sport. Zwemmen onder schooltijd in plaats van een gymles en zwemmen tijdens de buitenschoolse opvang vinden wij een goed idee. De gemeente moet hieraan meebetalen. Eerdere initiatieven hiertoe hebben we altijd gesteund.

6. Stelling: In iedere kern moet een jeugdhonk komen, ook al kost dit de gemeente geld.
Antwoord: PvdA Moerdijk vindt het belangrijk dat de jeugd ergens terecht kan. De afgelopen periode hebben we ons met succes ingezet voor het behoud van de Tune-inn in Zevenbergen. Een dergelijke voorziening zou in iedere kern moeten zijn.

8. Stelling: De gemeente moet extra geld uittrekken om het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 strenger te handhaven.
Antwoord: We zijn hier neutraal in, we geven er niet de prioriteit aan om hier volop te gaan handhaven.

9. Stelling: Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden.
Antwoord: Gemeente Moerdijk is financieel gezond. Dat wil PvdA zo houden. PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente zorgvuldig met publieke middelen omgaat. En dat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld vooraf akkoord te gaan met uitgaven. Als raad moeten we erop kunnen vertrouwen dat het college transparant is overmee- en tegenvallers. Meevallers gaan in principe naar de algemene reserves en het is aan de raad om te beslissen op welke wijze de middelen besteed wordt. PvdA kiest voor “Nu eerst de mensen”. Meevallers moeten in ons optiek –waar nodig- worden ingezet om armoede te bestrijden, de gemeente duurzamer te maken en faciliteiten te behouden.

10. Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB, de belasting op huisbezit, worden verhoogd
Antwoord: Als PvdA Moerdijk vinden we dat mensen moeten kunnen rekenen op de gemeente als zij sociale voorzieningen, zoals een bijstandsuitkering of zorg aan huis, nodig hebben. Zij mogen onder geen beding voor een gesloten deur komen te staan. Daarom zijn we bereid om zo nodig de OZB te verhogen om de sociale voorzieningen in stand te houden.

11. Stelling: Startende ondernemers moeten de eerste jaren vrijgesteld worden van lokale lasten en heffingen

Antwoord: PvdA Moerdijk vindt het belangrijk om ook startende ondernemers een steuntje in de rug te geven. Ook met het oog op de leegstand in de winkelstraten is de PvdA moerdijk voorstander om startende ondernemers in de eerste jaren van de opstartfase vrijstelling te geven voor lokale lasten en heffingen.

13. Stelling: Van inwoners met een bijstandsuitkering moet een verplichte tegenprestatie worden gevraagd.
Antwoord: PvdA vindt het belangrijk dat iedere Moerdijk de kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Als mensen – om wat voor reden dan ook – zijn aangewezen op een bijstandsuitkering, worden zij door het Werkplein respectvol benaderd. Het Werkplein gaat samen met de bijstandsgerechtigde op zoek naar werk en/of naar zinvolle dagbesteding.
Meedoen is belangrijk voor ieders eigenwaarde. Maatwerk bij het vinden van dagbesteding vindt PvdA belangrijk. Van een verplichte tegenprestatie is geen sprake

15. Stelling: De gemeente moet paspoorten thuisbezorgen tegen een kleine vergoeding, ook als dit de gemeente geld kost.

Antwoord: Toen dit raadsvoorstel aan de orde was, had PvdA er moeite mee dat er slechts 2 aanbieders zijn die dit mogen doen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De twee monopolisten stelden toen een maximumprijs vast. Dat was tegen het zere been van PvdA. PvdA wil dat de gemeente zelf de tarieven voor thuisbezorgen kan vaststellen. Een redelijke vergoeding past daarbij. Uit het oogpunt van dienstverlening mag dit geld kosten.

16. Stelling: De gemeente moet investeren in overnachtingsplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs bij het industrieterrein Moerdijk

Antwoord : Als gemeente Moerdijk zijn we een logistieke hotspot. Daar kunnen we niet omheen. Daarom vindt PvdA Moerdijk dat we zorg moeten dragen voor overnachtingsplaatsen. Dit voorkomt dat kernen overlast ervaren.

17. Stelling: De gemeente moet zorgen dat er meer ordehandhavers (BOA’s) komen, ook al kost dat geld

Antwoord: We willen op de hoofdlijnen doorgaan met het handhavingsbeleid zoals we die nu hebben. Daarbij hoeft geen extra BOA aan te pas te komen, wel willen we ervoor zorgen dat de inwoners het gevoel krijgen dat de BOA er voor hen is. In het verleden was de communicatie vanuit de BOA’s vaak een punt van irritatie. We willen het takenpakket zo instellen dat de BOA handhaaft als er een dringende reden voor is, zoals veiligheid of veel overlast en niet per se omdat er een regel is overtreden.

18. Stelling: Om de verkeersveiligheid te verbeteren moet de gemeente Moerdijk kruisingen ombouwen tot rotondes, ook al kost dit de gemeente geld

Antwoord: Voor de PvdA Moerdijk gaat verkeersveiligheid boven alles. Inwoners moeten er zeker van kunnen zijn dat bijvoorbeeld hun kinderen veilig naar school kunnen fietsen. In de komende periode willen we er alles aan doen om de onveilige kruisingen, waar in het nabije verleden helaas ook veel ongelukken zijn gebeurd, om te bouwen tot rotondes. De gemeente moet leren van het verleden en er zorg voor dragen dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd.

19. Stelling: Er moet meer verlichting komen langs de wegen in het buitengebied, ook al kost dat de gemeente geld

Antwoord: PvdA Moerdijk vindt veiligheid belangrijk en zeker voor onze kinderen. Voor scholieren die iedere ochtend met de fiets naar school gaan is zichtbaarheid op de weg belangrijk. PvdA is voorstander om waar nodig slimme verlichting te plaatsen langs de wegen in het buitengebied.

20. Stelling: De gemeente moet in het weekend zelf openbaar vervoer regelen tussen de kernen, ook al gaan hierdoor de lokale belastingen omhoog.

Antwoord: Binnen de gemeente Moerdijk hebben sommige kernen geen busverbinding in het weekend. Dit is erg lastig voor bepaalde doelgroepen die hier afhankelijk van zijn. Zoals ouderen die naar bepaalde activiteiten binnen de regio willen bezoeken of naar het ziekenhuis op ziekenbezoek gaan, of jongeren die graag gebruik willen maken van de bus vanuit Breda. PvdA Moerdijk vindt dat de gemeente ook bereikbaar moet zijn in het weekend. Hier willen we geld voor uittrekken en werk van maken.

24. Stelling: De gemeente Moerdijk moet woningbouw aan het Hollands Diep toestaan, ook al is het in een natuurgebied.

Antwoord: Elke streek binnen de gemeente Moerdijk heeft unieke landschappelijke kenmerken die de streek een eigen identiteit geven en die we koesteren. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. PvdA Moerdijk is voor het behoud van de natuurgebieden en geen voorstander van het bouwen in natuurgebieden.

27. Stelling: De welstandscommissie die oordeelt over de uiterlijke kenmerken (uitstraling) van gebouwen, moet worden afgeschaft

Antwoord: Als PvdA Moerdijk vinden we het belangrijk dat inwoners zo weinig mogelijk tegen regels aanlopen. Als gemeente moeten we voor de inwoners zijn en niet onnodig regels opleggen. De welstandscommissie zien we als een onnodige drempel voor inwoners en kan wat ons betreft worden afgeschaft.

28. Stelling: De gemeente moet bij het toewijzen van huurwoningen, voorrang geven aan kwetsbare groepen

Antwoord: Helaas is de wachttijd voor een sociale huurwoning in onze gemeente ontzettend lang. Als PvdA Moerdijk pleiten we er al jaren voor om meer sociale huurwoningen te bouwen. Als we in een coalitie terechtkomen, dan willen we hier ook een prioriteit van maken. Maar tot die tijd moeten kwetsbare groepen die niet kunnen wachten, bijvoorbeeld vanwege ziekte of andere bijzondere omstandigheden, voorrang krijgen. We geloven dat we als samenleving een zorgplicht hebben voor de meest kwetsbaren onder ons.